สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน รับสมัครบุคคล เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

       สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สบประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี และมีหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมตามแบบที่เลขาธิการ ก.พ. กำหนด 
         ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดน่าน ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0 5471 6418-9
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar