องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทางบ้านปางค่า-บ้านทุ่งเศรษฐี

                       สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาตามโครงการบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยาง ทางหลวงท้องถิ่น อบจ.น่าน สายทาง นน.ถ.1-0010 บ้านปางค่า-บ้านทุ่งเศรษฐี อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ผิวจราจรแบบ Asphalt concrete ขนาด 4 ช่องจราจร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมทั้งหมด 96,069 ตารางเมตร ตามรูปแบบรายละเอียดที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยผู้ยื่นเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.  ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่บันนี้ไปจนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดหาพัสดุ กองพัสดุและทรัพย์สิน โทร 054-710015 ต่อ 500-505


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar