สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

                         สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ได้รับแจ้งจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่านว่า สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่านมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยผู้ยื่นเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.  ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่บันนี้ไปจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://pvnweb.dpt.go.th/nan/ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 054-710755 ต่อ 11 ในวันและเวลาราชการ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar