สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ขายทอดตลาดไม้ที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ เป็นไม้สัก จำนวน 7 ท่อน

         สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน จะดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข นน.55 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ซึ่งในการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวได้มีการตัดต้นไม้เนื่องจากกีดขวางพื้นที่ในการก่อสร้าง เป็นไม้สักจำนวน 7 ท่อน ราคาจำหน่ายที่ 10,258 บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) โดยกำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน หมู่ที่ 2 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 0 5471 9434 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar