สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 5/2564 จำนวน 91 รายการ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ ประเภทรถยนต์และยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง เครื่องมือสื่อสาร และอื่นๆ จำนวน 91 รายการ ตามคำสั่งเลขาธิการ ป.ป.ส. ที่ 3767/2564 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 โดยจะทำการขายทอดตลาด ในวันที่ 16 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ เลขที่ 230 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาสามารถติดต่อขอลงทะเบียนเข้าประมูลสู้ราคา ในวันที่ 16 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-10.00 น. ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ เลขที่ 230 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในการประมูลทรัพย์สินที่ราคาเริ่มต้นเกิน 1 ล้านบาท ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องวางหลักประกันในการเข้าสู้ราคาเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คของธนาคาร โดยสั่งจ่าย “เก็บรักษาทรัพย์สินคดียาเสพติด (เงินจากการขายทอดตลาด)โดย ปปส.ภาค 5” จำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของราคาเริ่มต้นทุกรายการที่ต้องการสู้ราคา โดยดำเนินการประมูลราคาโดยปากเปล่า ต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาดของสำนักงาน ป.ป.ส.  และต่อหน้าผู้สู้ราคาที่มีอยู่ การขนย้ายทรัพย์สิน ผู้ซื้อต้องออกค่าใช้จ่ายในการขนย้ายทรัพย์สินดังกล่าวไปจากสถานที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่และจะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆและค่าภาษีในการโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ซื้อต้องขนย้ายทรัพย์สินภายใน 7 วันหลังจากได้ชำระเงินเสร็จสิ้น ส่วนทรัพย์สินที่ผู้ประมูลได้ยังไม่ได้ขนย้ายไป ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการเสื่อมสภาพของตัวทรัพย์และค่าใช้จ่ายที่มีขึ้น ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oncb.go.th/ ข่าวขายทอดตลาด หรือหมายเลขโทรศัพท์ 053-217259 ต่อ 10022


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar