คำสั่งจังหวัดน่าน เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 21)

แนวทางการรับผู้ป่วยกลับบ้าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

1. ผู้ป่วยต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดน่านเท่านั้น กรณีที่ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดน่าน ต้องให้

ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันหรือหัวหน้าบ้านรับรอง

2. ช่องทางการติดต่อ

Call Center 084-2128070

ID : @876vtsfm

3. ทีมรับเรื่องจะทำการซักประวัติ อาการ ผลการตรวจโควิด-19 ที่อยู่ต้นทางและภูมิลำเนา และขอหลักฐานเอกสารประกอบ แล้วแจ้งผู้ป่วยให้รอรับการตอบกลับจาก รพ.น่าน หรือ รพร.ปัว ที่จะรับรักษา ภายใน 24 ชม.

4. ผู้ประสานงาน รพ.น่าน หรือ รพร.ปัว ที่จะรับรักษา จะโทรหาผู้ป่วยเพื่อซักประวัติ อาการ ให้คำปรึกษาและประสานสถานที่

รักษาที่ต้นทาง แต่หากจำเป็นต้องกลับมารักษาที่จังหวัดน่าน ต้องไม่เป็นผู้ป่วยที่มีอาการที่มีภาวะอันตรายต่อการเดินทาง สามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถเอกชนที่รับส่งผู้ป่วยกลับบ้าน ทั้งนี้ รพ.จะแจ้งรับผู้ป่วยและนัดหมายการเดินทาง

5. การเดินทาง เมื่อผู้ป่วยเดินทางมาถึงเขาครึ่ง อ.เวียงสา จะมีรถสาธารณสุขไปรับควบคุมเดินทางไปยังรพ.ปลายทางที่รับ รักษา ไม่อนุญาตให้เดินทางเองโดยที่ยังไม่ได้ตอบรับและนัดหมาย มิเช่นนั้นถือเป็นความผิดตาม พรบ.ควบคุมโรคติดต่อ

ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินการ

หากมีข้อสงสัยให้สอบถามได้ตามช่องทางในข้อที่ 2 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 054-700070

?ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่านทั้งทางบกและทางอากาศยาน

✅สแกน QR Code น่านปลอดภัย ทุกครั้ง

?ลิงค์เข้าสู่ระบบลงข้อมูล "น่านปลอดภัย"??

http://101.51.127.80:5555/

✅ใช้ระบบตั้งแต่ วันที่ 1กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1.สแกน QR Code

2.บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้น Capture หน้าจอที่บันทึกสำเร็จไว้

3.แสดงสลิป (ภาพที่ Capture หน้าจอไว้) แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อผ่านด่านเข้าจังหวัดน่าน

หมายเหตุ

-เพื่อความสะดวกท่านสามารถบันทึกข้อมูลสแกน QR Code หรือเข้าตามลิงค์ด้านบน ก่อนการเดินทางเข้าจังหวัดน่าน ภายใน 12 ชม.

-กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ ท่านสามารถกรอกข้อมูล เพิ่มชื่อผู้ร่วมเดินทางได้ไม่เกิน 4 คน

-กรณีไม่สะดวกใช้มือถือสมาร์ทโฟน ท่านสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่ (ยังคงมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ โดยใช้วิธีการเดิม เสียบบัตรประชาชน และสอบถามข้อมูล อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนอีกทางด้วย)

▶️ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

?คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน

ที่ 21/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ผู้ที่มีประวัติเดินทางในช่วงเวลา 14 วันก่อนเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร รวม 13 จังหวัด และหรือตามประกาศปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ ในการเพิ่มหรือลดของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จะต้องกักกันตัวเองอยู่ภายในบ้าน ที่พักตนเอง โรงแรม สถานที่ พักเอกชน หรือสถานที่พักอื่น โดยแยกจากผู้อื่นภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือ ผู้ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน จนครบ 14 วัน ตั้งแต่ วันที่ออกจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และต้องยินยอมรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย

ยกเว้นได้รับวัคซีนชนิด Sinovac/Coronavac COVID-19 vaccine หรือ COVID-19 vaccine MODERNA หรือ COVID-19 vaccine (Vero Cell), Inactivated COVILO (BIBP) หรือ COMIRNATY VACCINE ครบ 2 เข็ม หรือได้รับวัคซีนชนิด COVID-19 vaccine Janssen จํานวน 1 เข็ม หรือได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca/Oxford COVID-19 vaccine จํานวน 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยา หรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก และ มีหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค แต่ทั้งนี้ให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง (self-monitoring) เป็นเวลา 14 วัน กรณีมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอแห้ง มีน้ำมูก ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น ตาแดง ผื่นขึ้น เป็นต้น ให้ติดต่อสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2564


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar