สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน เปิดรับสมัครคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน

         สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วิธีการสรรหาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ พ.ศ. 2558 เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานพินิจ ช่วยเหลือกิจการสถานพินิจ และเพื่อสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน และปฏิบัติหน้าที่อื่น โดยไม่มีค่าตอบแทน ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ มีประสบการณ์ด้านการดูแล ช่วยเหลือเด็ก หรือด้านอื่นอันจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน มีความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการสงเคราะห์ แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และต้องไม่เคยมีประวัติเป็นผู้กระทำความรุนแรงแก่เด็ก เยาวชน หรือสตรี
         ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร ได้ที่ส่วนอำนวยการและการจัดการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน เลขที่ 200/8-11 ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 0 5471 1728 -29 ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar