สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน ประกาศเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของเจ้าพนักงานของรัฐให้สาธารณชนทราบ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน ประกาศเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของเจ้าพนักงานของรัฐให้สาธารณชนทราบ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 5 ถนนน่าน-พะเยา อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. จำนวน 3 ราย ดังนี้
1.นายทรงพล อัชวากุล ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน กรณีเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
2.นายเชิดศักดิ์ ภิมาล ตำแหน่ง นายกเทศมนตรียอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน กรณีเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
3.นายสุรพล เธียรสูตร ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน กรณีเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 11 มิถุนายน 2564
       ทั้งนี้ ภายหลังพ้นกำหนดเวลาการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ ดังกล่าว หากผู้ใดต้องการขอตรวจดูบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบให้มีการร้องขอเป็นหนังสือต่อผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่านได้
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar