การกำหนดบริเวณที่สามารถขออนุญาตดูดทราย (Zoning) ของจังหวัดน่าน

         ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง กำหนดบริเวณที่สามารถขออนุญาตดูดทราย (Zoning) ของจังหวัดน่าน ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2548 กำหนดบริเวณที่สามารถขออนุญาตดูดทราย (Zoning) ของจังหวัดน่าน นั้น
         กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 1511.3/ว 3417 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 สั่งการให้ทุกจังหวัดทบทวนการกำหนดบริเวณที่สามารถขออนุญาตดูดทราย (Zoning) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย (กพด.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำการตรวจสอบพื้นที่ และพิจารณาทบทวนบริเวณที่สามารถขออนุญาตดูดทราย (Zoning) ตามนัยระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัด พิจารณาก่อนนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ
         บัดนี้ คณะทำงานตรวจสอบและกำหนดบริเวณที่สามารถขออนุญาตดูดทราย (Zoning) ของจังหวัดน่าน ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 13512/2564 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ได้สรุปผลการพิจารณาทบทวนบริเวณที่สามารถขออนุญาตดูดทราย (Zoning) ของจังหวัดน่าน เสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดน่าน พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. 2556 ให้ยกเลิกประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง กำหนดบริเวณที่สามารถขออนุญาตดูดทราย (Zoning) ของจังหวัดน่าน ฉบับลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2548 และประกาศกำหนดบริเวณที่สามารถขออนุญาตดูดทราย (Zoning) ของจังหวัดน่าน (ขึ้นใหม่) ดังนี้
อำเภอเมืองน่าน(แม่น้ำน่าน)
ตำบลบ่อ
-บริเวณบ้านวังหมอ หมู่ที่ 1
-บริเวณบ้านผาขวาง หมู่ที่ 4
-บริเวณบ้านหาดปลาแห้ง หมู่ที่ 9
ตำบลดู่ใต้
-บริเวณบ้านดู่เหนือ หมู่ที่ 1
-บริเวณบ้านดู่ใต้ หมู่ที่ 2
-บริเวณบ้านธงน้อย หมู่ที่ 3
-บริเวณบ้านเจดีย์ หมู่ที่ 4
-บริเวณบ้านเชียงราย หมู่ที่ 8
-บริเวณบ้านคอวัง หมู่ที่ 9
-บริเวณบ้านดู่ต้นฮ่าง หมู่ที่ 10
-บริเวณบ้านดอนมูลพัฒนา หมู่ที่ 13
-บริเวณบ้านธงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14
-บริเวณบ้านเจดีย์ หมู่ที่ 15
อำเภอเวียงสา
ตำบลน้ำปั้ว(แม่น้ำน่าน)
-บริเวณบ้านใหม่สันติภาพ หมู่ที่ 6
-บริเวณบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 5
ตำบลตาลชุม(แม่น้ำน่าน)
-บริเวณบ้านป่าสัก หมู่ที่ 3 และบ้านครกคำ หมู่ที่ 4
ตำบลไหล่น่าน
(แม่น้ำว้า)
-บริเวณบ้านบุญเรือง หมู่ที่ 2 
(แม่น้ำน่าน)
-บริเวณบ้านไหล่น่านเหนือ หมู่ที่ 8
-บริเวณบ้านไหล่ น่าน หมู่ที่ 1
อำเภอทุ่งช้าง
ตำบลปอน
ตำบลงอบ
อำเภอเชียงกลาง
ตำบลพญาแก้ว(แม่น้ำกอน)
-บริเวณบ้านพูล หมู่ที่ 3
-บริเวณบ้านคันนา หมู่ที่ 2
-บริเวณบ้านน้ำคา หมู่ที่ 1
ตำบลเชียงกลาง(แม่น้ำกอน)
-บริเวณบ้านเจดีย์ 1 หมู่ที่ 3
-บริเวณบ้านเจดีย์ 2 หมู่ที่ 10
-บริเวณบ้านสบกอน 1 หมู่ที่ 5
-บริเวณบ้านสบกอน 2 หมู่ที่ 11
ตำบลเปือ(แม่น้ำน่าน)
-บริเวณบ้านหนองแดง หมู่ที่ 1
-บริเวณบ้านนาหนุน หมู่ที่ 2
-บริเวณบ้านสันทนา หมู่ที่ 4
-บริเวณบ้านวังว้า หมู่ที่ 5
-บริเวณบ้านสบเปือ หมู่ที่ 7
-บริเวณบ้านป่าแดง หมู่ที่ 8
-บริเวณบ้านสบส้อ หมู่ที่ 9
อำเภอปัว
ตำบลเจดีย์ชัย(แม่น้ำน่าน)
-บริเวณบ้านวังม่วง หมู่ที่ 7
อำเภอท่าวังผา (แม่น้ำน่าน)
ตำบลท่าวังผา
-บริเวณบ้านวังว้า หมู่ที่ 5
อำเภอภูเพียง (แม่น้ำน่าน)
ตำบลเมืองจัง
-บริเวณบ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 8
-บริเวณบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9
-บริเวณบ้านเมืองจังใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10
ตำบลนาปัง
-บริเวณบ้านสบแก่น หมู่ที่ 5
ตำบลท่าน้าว
-บริเวณบ้านกอก หมู่ที่ 1
-บริเวณบ้านท่าน้าว หมู่ที่ 2
-บริเวณบ้านหัวนา หมู่ที่ 3
       ประกาศนี้เป็นเพียงประกาศกำหนดบริเวณเพื่อให้ขออนุญาตดูดทรายได้เท่านั้น ส่วนการจะขออนุญาตให้ทำการดูดทรายได้หรือไม่ ต้องเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายกำหนด
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar