ประกาศการควบคุมการขนย้ายต้นพันธ์ ท่อนพันธ์มันสำปะหลัง เข้ามาพื้นที่จังหวัดน่าน

       ตามที่ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กำหนดให้ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าควบคุม ซึ่งประกาศดังกล่าวมีอายุเพียง 1 ปี นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และได้สิ้นสุดผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ส่งผลให้ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดน่าน
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง  สิ้นผลบังคับไปพร้อมประกาศ กกร. ด้วย นั้น
       จังหวัดน่าน ขอเรียนว่า คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดน่าน ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เห็นชอบให้ออกประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดน่าน เพื่อควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง และประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดน่าน โดยกำหนดให้ผู้ที่จะทำการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง เข้ามาพื้นที่จังหวัดน่าน จะต้องขออนุญาตขนย้ายก่อนทุกครั้ง
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar