น่าน-แขวงไชยบุรี จัดประชุมพร้อมลงนามบันทึกการประชุมความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน – แขวงไชยบุรี ครั้งที่ 12 มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างชายแดนไทย-ลาว

น่าน-แขวงไชยบุรี จัดประชุมพร้อมลงนามบันทึกการประชุมความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน – แขวงไชยบุรี ครั้งที่ 12 มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างชายแดนไทย-ลาว
ที่ห้องประชุมโรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท จัดประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดนไทย-ลาว พร้อมลงนามบันทึกการประชุมความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน – แขวงไชยบุรี ครั้งที่ 12 ที่จัดขึ้นในวันนี้ 25 พ.ค. 2566 โดยมีวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยท่านพงสะหวัน สิดทะวง เจ้าแขวงไชยบุรี เป็นประธานร่วมในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน – แขวงไชยบุรี เข้าร่วมประชุม
โดยที่ประชุมได้หารือถึงประเด็นในการจัดทำบันทึกการประชุมความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน – แขวงไชยบุรี ครั้งที่ 12 โดยมีเนื้อหาพอสังเขป อาทิ การปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทบทวนถึงการปฏิบัติตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน – แขวงไชยบุรี ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งผลการร่วมมือ ทั้งสองฝ่ายได้ปฏิบัติร่วมกันมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนค้า ขาย การท่องเที่ยว การร่วมมือด้านสาธารณสุข การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเข้าร่วมงานบุญประเพณีและการแสดงศิลปวัฒนธรรมระหว่างประชาชนสองฝ่าย มีการพัฒนาดีขึ้น การแสดงความยินดีต่อเจตจำนงของรัฐบาลทั้งสองประเทศที่สนับสนุนด้านความสัมพันธ์ร่วมมือไทย-ลาว ลาว-ไทย ให้มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสันติภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศ การร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนจังหวัดน่าน-แขวงไชยบุรี การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเข้า-ออก บริเวณชายแดน ความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ความร่วมมือด้านแรงงาน การร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การร่วมมือในกรณีบุคคลของแต่ละฝ่ายถูกจับกุมคุมขัง ความร่วมมือในการพัฒนาด้านสาธารณสุข และป้องกันโรคติดต่อตามแนวชายแดน รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เจ็บป่วยได้รับการรักษาสุขภาพตามความเหมาะสม ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมมือป้องกันไม่ให้มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยง และทำมาหากินล่วงล้ำตามชายแดนของอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง กรณีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายต้องแจ้งให้กันทราบ และร่วมแก้ไขอย่างรวดเร็ว การสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม เป็นต้น
โดยการลงนามบันทึกการประชุมความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน – แขวงไชยบุรี ครั้งที่ 12 เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดน่าน และแขวงไชยบุรี อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศตามแนวชายไทย-ลาว จังหวัดน่าน-แขวงไชยบุรี และในการประชุม ครั้งที่ 13 สปป.ลาว จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งถัดไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม
Tag