จังหวัดน่าน จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้แก่ประชาชน พื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้บริการประชาชน ลดค่าใช้จ่ายที่จะเดินทางมายังศูนย์ราชการ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.ณ ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน โดยมีปลัดจังหวัดน่าน กล่าวรายงานถึงวัตถุประในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่น ภาคส่วนต่างๆพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ด้วยรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้มีกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินนโยบายสำคัญประกอบด้วยการปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักสำคัญของชาติและการจัดหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ในการนี้จังหวัดน่านจึงได้จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสว. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนรรขัตติยราชนารี ทรงดำรงตำแหน่ง ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิพอสว. ร่วมกับกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเป็นครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบด้วย เพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักสำคัญของชาติ,เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดน่าน,เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน และพี่น้อง ประชาชน รวมถึงเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม ทั้งเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนที่ต้องเดินทางไปรับบริการ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดน่านโดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนองค์กรสาธารณกุศล และองค์กรอิสระจำนวน 62 หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ 188 คน ร่วมให้บริการประชาชนรวมประกอบด้วยกลุ่มงาน การให้บริการงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อตรวจรักษาพยาบาลแก่ประชาชนที่เจ็บป่วยและให้บริการฉีดวัคซีน,การให้บริการงานบ้านและที่ดิน,การให้บริการงานขนส่งและจราจร,การให้บริการงานป้องกันอุบัติภัย,การให้บริการงานอำนวยความเป็นธรรมและการส่งเคราะห์ประชาชน,การให้บริกรด้านแรงงานและสวัสดิการ,การให้บริการวิชาการเกษตรและการส่งเสริมอาชีพและการให้บริการงานภาษีและงบประมาณท้องถิ่น

นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และกิจกรรม"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"จังหวัดน่านประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ อำเภอเฉลิมพระ เกียรติ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้แสดงจุดยืน ในความรักความหวงแหนสถาบันหลักของชาติและได้มีการนำงานบริการต่าง ๆ มาให้บริการแก่ประชาชนซึ่งถือได้ว่า เป็นนโยบายของรัฐบาลและทุกกระทรวงที่จะต้องดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากที่สุด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag