พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวาย ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง 

วันนี้ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ซึ่งจำพรรษากาลในถ้วนไตรมาส ณ วัดพญาภูพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีนายกฤชเพชร  เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี โดยมีพระราชศาสนาภิบาล (พระมหาดิเรก วชิรปฺญโญ ป.ธ. 9) เจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดพญาภู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ทั้งนี้ได้มีผู้มีจิตกุศลร่วมถวายจตุปัจจัย บำรุงและบูรณะพระอาราม ทำบุญกฐินพระราชทานฯ ประจำปี 256 ได้ร่วมบริจาคทรัพย์ เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้ปัจจัยจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 3,908,893 บาท (สามล้านเก้าแสนแปดพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาท) เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะพระอาราม และมอบทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาที่อยู่ในจังหวัดน่าน 5แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี สำนักศาสนศึกษาวัดพญาภู โรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร โรงเรียนราชานุบาล โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง และโรงเรียนน่านปัญญานุกูล 
สำหรับวัดพญาภู พระอารามหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ที่ 5 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1956 โดยพระยาภูเข็ง (พญาภู) แห่งราชวงศ์ภูคา ซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองเมืองน่าน ระหว่าง พ.ศ.1950 -1960 ปี พ.ศ.2400 พระเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน ได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดพญาภู บูรณะพระเจดีย์ ซึ่งก่ออิฐถือปูนเป็นเจดีย์โบราณ ฐานกว้าง 14 เมตร สูง 25 เมตร พ.ศ.2461 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและขึ้นเป็นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ตามที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 61 ตอนที่ 11 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2487
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag