ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กดีเด่นประจำจังหวัดน่านเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมให้โอวาทให้แก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก ตามคำขวัญวันเด็กที่ว่า "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี" ให้รู้หน้าที่ของตนเอง ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หมั่นแสวงหาความรู้ และฝึกฝนทักษะให้มีความสามารถที่หลากหลาย

  วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กดีเด่นประจำ
จังหวัดน่าน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี นางอัญชรินทร์ กลิ่นศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน นำเรียนความเป็นมาของการมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กดีเด่นประจำจังหวัดน่าน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  
          ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเด็กดีเด่นประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ได้มีมติคัดเลือกเด็กดีเด่นประจำจังหวัดน่าน เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 คน และมีมติเห็นชอบให้มอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กทุกคนที่เสนอตนเอง เป็นเด็กดีเด่นประจำจังหวัดน่าน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน เห็นควรดำเนินการมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กดีเด่นประจำจังหวัดน่าน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 จำนวน 4 คน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กดีเด่นให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนทั่วไป ดังนี้
1.) เด็กดีเด่นประจำจังหวัดน่าน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 และได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนจังหวัดน่าน ลำดับที่ 1เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คือ เด็กหญิง สุธาวัลย์ แคว้งอินทร์ อายุ 12 ปี กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามัคคี วิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)
2.) ลำดับที่ 2 คือ เด็กชายวสุกฤต สีพนม อายุ 12 ปี กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)
3.) เด็กดีเด่นประจำจังหวัดน่าน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 คือ เด็กหญิงพัชริดา สุขเอม อายุ 12 ปี กำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสบยาง
4.)เด็กดีเด่นประจำจังหวัดน่าน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 คือ เด็กหญิงสุพิชญา เพ็ชรทอง อายุ12 ปี กำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 
พร้อมมอบเกียรติบัตรให้สถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง ที่ให้การสนับสนุนการคัดเลือกเด็กดีเด่นประจำจังหวัดน่าน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ดังนี้
1)โรงเรียนสามัคคี วิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)
2.)โรงเรียนบ้านสบยาง
3.)โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
         ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้กล่าวว่า เนื่องด้วยรัฐบาล ได้กำหนดให้ วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ ของประเทศไทย ซึ่งในปีนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ว่า "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี" ดังนั้น ขอให้เด็กดีเด่นประจำจังหวัดน่านทุกคน ต้องรู้หน้าที่ของตนเอง ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หมั่นแสวงหาความรู้ และฝึกฝนทักษะให้มีความสามารถที่หลากหลาย ต้องมีวินัย เพื่อจะช่วยให้ ได้ใช้ชีวิตอย่างมีแบบแผนมีระเบียบ รู้จักแก้ปัญหาในการใช้ชีวิต และประการสุดท้ายต้องใฝ่ทำความดีละเว้นความชั่ว เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อคนรอบข้าง และต่อสังคม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ที่ใกล้จะถึงนี้ คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล อีกทั้งเดชะพระบารมี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพร ให้เด็กดีเด่นประจำจังหวัดน่านทุกคน พร้อมทั้งครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ แข็งแรงสมบูรณ์ มีกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง และรักษาคุณความดีนี้ ไว้ตลอดไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag