กรมท่าอากาศยานจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประชุมปฐมนิเทศโครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบงานก่อสร้างขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร โดยการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานน่านนคร เพื่อพัฒนาท่าอากาศยานให้สามารถรองรับผู้โดยสารและสายการบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตราฐานตามที่กฎหมายกำหนด

           วันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ ห้องน้ำทอง โรงแรมน้ำทอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประชุมปฐมนิเทศโครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบงานก่อสร้างขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน องค์ประกอบอื่น ๆ และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง โดยมี ผู้แทนกรมท่าอากาศยาน ผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน กรมท่าอากาศยาน และคณะผู้ศึกษา ในปี 2566 กรมท่าอากาศยานมีความประสงค์ที่จะขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดองค์ประกอบอื่น ๆ และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานน่านนครของกรมท่าอากาศยาน เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมขนส่ง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาท่าอากาศยาน ขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน องค์ประกอบอื่น ๆ และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารให้เพียงพอต่อความต้องการ การใช้บริการสนามบินในอนาคต โดยมีความประสงค์ขยายความยาวทางวิ่งของท่าอากาศยานน่านนคร เพื่อรองรับอากาศยานขนาดไม่น้อยกว่า 220 ที่นั่ง ซึ่งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 กำหนดให้ประเภทโครงการระบบขนส่งทางอากาศ เฉพาะการก่อสร้างหรือขยายสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวชองอากาสยานตามกฎนมายว่าด้วยการเดินอากาศที่มีขนาคความยาวของทางวิ่งตั้งแต่ 1,100 เมตร ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 3,000 เมตร จำเป็นต้องศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลต่อกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โครงการมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อออกแบบก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานน่านนครให้สามารถรองรับผู้โดยสารและสายการบินทั้งภายในและระหว่างประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามที่ กฎหมายกำหนด รวมทั้งศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานน่านนคร เนื่องจากการขยายความยาวทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดเครื่องบิน ที่ท่าอากาศยานน่านนคร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และเพื่อศึกษาปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีผลต่อโครงการพัฒนาท่าอากาศยานน่านนครการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ ได้แก่ รายละเอียดโครงการ ความจำเป็นของโครงการวัตถุประสงค์ การประเมินทางเลือกโครงการ ขอบเขตและแนวทางการดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ และแผนการดำเนินงานของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายในด้านความต้องการ และแสวงหาทางออกเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน
             ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า จากคำกล่าวรายงานของผู้แทนกรมท่าอากาศยาน ชี้ให้เห็นสาระสำคัญของโครงการ ตลอดจนเหตุผล ความจำเป็นของโครงการ และเป้าหมายของการจัดประชุมในวันนี้ ที่มุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลของการพัฒนาโครงการไปยังประชาชนในพื้นที่ รวมถึงองค์กรและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงข้อวิตกกังวลจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นแนวทางที่ดีของการดำเนินการศึกษา และการพัฒนาโครงการในอนาคต สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม
Tag