จังหวัดน่าน ร่วมมือ เครือซีพี มอบรางวัลประกวดนวัตกรรมเพื่อสินค้าชุมชน และมอบทุนสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ต่อยอดสู่นักธุรกิจชุมชนมืออาชีพ 

                  ที่ สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี มอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรในโครงการ “Young Talent ประกวดนวัตกรรมเพื่อสินค้าชุมชน”  (YIN-D ปีที่ 2) หรือ YIN-D (Young Innovator for Nan Development)  และ โครงการ “ซีพีน่านสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ต่อยอดสู่นักธุรกิจชุมชนมืออาชีพ” โดยมี นางสาวพิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานด้านความความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ หัวหน้าส่วนราชการ มูลนิธิฮักเมืองน่าน หอการค้าจังหวัดน่าน ชมรมสื่อสารสาธารณะภาคเหนือ และกลุ่มธุรกิจเครือซีพี เข้าร่วมพิธีและร่วมมอบทุนการศึกษา ทุนสนับสนุน และเกียรติบัตร ให้แก่น้อง ๆ นักเรียน รวมมูลค่ากว่า 1.3 แสนบาท และมอบทุนสนับสนุนให้แก่วิสาหกิจชุมชน จำนวน 15 กลุ่มกลุ่มละ 20,000 บาทครอบคลุม 15 อำเภอ ใน จ.น่าน รวมมูลค่า 3 แสนบาท สำหรับผลงานที่ชนะเลิศการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โครงการ “Young Talent ประกวดนวัตกรรมเพื่อสินค้าชุมชน”  (YIN-D ปีที่ 2) โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 21 โรงเรียน รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนนาน้อย ชื่อผลงานเตาอบ NICHROMATIC POTTERY ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ชื่อผลงานYoung Designer โพธิ์ผลิดอก หัตถศิลป์เศษผ้า สร้างอาชีพ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่โรงเรียนบ้านหลวง ชื่อผลงานงานจักสานไม้ไผ่สร้างมูลค่าสู่ชุมชนคนบ้านหลวง ได้รับทุนการศึกษา 8,000 บาท  
                  ด้านนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ที่ผ่านมานโยบายของทางภาครัฐ ต้องการส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะอาชีพแก่เด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ความสามารถ โครงการดังกล่าวฯ ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมกับวิสาหกิจชุมชนในการใช้ความสามารถด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี เข้ามาช่วยยกระดับการพัฒนาสินค้าชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นฐานรากทางเศรษฐกิจที่มั่นคง รวมถึงการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากใน จ.น่าน คือการได้รับโอกาสทั้งด้านองค์ความรู้ ตลอดจนความสามารถด้านการแข่งขันในตลาดภายในและต่างประเทศ สำหรับเครือซีพี ในฐานะภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา จ.น่าน มีความรู้และศักยภาพด้านช่องทางตลาด สามารถเข้ามาเติมเต็มผู้ประกอบการ วิสาหกิจที่มีอยู่ใน จ.น่าน ให้มีโอกาสในตลาดแข่งขันตลอดจนเติบโตมากยิ่งขึ้นในอนาคตได้ นอกจากนี้ ยังได้เห็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนอย่างซีพี ภาคการศึกษา และชุมชนในการร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนา จ.น่าน ไปด้วยกันอย่างจริงจัง
                  ทางด้าน นางสาวพิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า ด้วยเจตนาของเครือซีพี ในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดตั้งสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน แห่งนี้ ให้เป็นศูนย์รวมของความร่วมมือกับประชาชน เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา ทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชน ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคเหนือ ควบคู่ไปกับการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โครงการดังกล่าวฯ จึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน จ.น่าน ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตนเอง โดยให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษามีส่วนร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคม ด้วยการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสินค้าชุมชนร่วมกับวิสาหกิจชุมชนใน จ.น่าน ซึ่งแนวคิดการพัฒนาดังกล่าวฯ ก็สะท้อนกลับไปเป็นประโยชน์ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตนเองต่อไปได้ ทั้งนี้ การดำเนินงานของสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ยังคงขับเคลื่อนดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จ.น่าน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานและโครงการต่างๆที่มีประโยชน์ต่อไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม
Tag