ที่ประชุมคณะกรรมการสมุนไพรแห่งชาติซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้จังหวัดน่าน เป็นเมืองสมุนไพรจังหวัดที่ 16 ของประเทศ

ที่ประชุมคณะกรรมการสมุนไพรแห่งชาติซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้จังหวัดน่าน เป็นเมืองสมุนไพรจังหวัดที่ 16 ของประเทศ

ที่ห้องประชุมเจ้าสุมนเทวราช ศาลากลางจังหวัดน่าน นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นผู้แทนจังหวัดน่าน นำคณะเข้าเสนอข้อมูลน่านเมืองสมุนไพร ต่อคณะกรรมการสมุนไพรแห่งชาติ ผ่านระบบ Zoom จากห้องประชุมชัยนาทนเรนทร  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายสมศักดิ์  เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม  ซึ่งในส่วนของจังหวัดน่านได้สมัครเข้าร่วมโครงการเมืองสมุนไพร  ซึ่งปัจจุบันมีจังหวัดที่เป็นเมืองสมุนไพรในประเทศไทยแล้ว 15 จังหวัด ในปีนี้จังหวัดน่านขอเสนอตัวเป็นจังหวัดที่ 16 และยังมีจังหวัดอื่นๆอีก รวม 14 จังหวัดในปีนี้ที่มีศักยภาพ

จังหวัดน่านมีวิสัยทัศน์เป็นเมืองแห่งความสุขและสร้างสรรค์   เป็นเมืองที่ประชาชนสุขภาพดี สร้างโอกาสและสังคมร่มเย็น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง สุขเติบโตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น่านมีพืชเศรษฐกิจและสมุนไพร  ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเช่น มะแขว่นที่ช่วยกระตุ้นเลือดลม ใบหมี่ที่ช่วยมีสรรพคุณบำรุงเส้นผม น่านยังเป็นแหล่งปลูกขิง และสมุนไพรอื่นๆอีกหลายชนิด จากการประเมินภายใต้ 4 องค์ประกอบ คือ ด้านการจัดการ ด้านภูมิปัญญา ด้านเครือข่าย และด้านความยั่งยืน โดยได้ประเมินตนเองตามเกณฑ์ประเมินทั้ง 4 ด้านจาก 100 คะแนนจังหวัดน่านได้ 95 คะแนน โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาสู่น่านเมืองสมุนไพร เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการค้า การลงทุนและยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชน และนวัตกรรม พัฒนาและส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพสูง อย่างยั่งยืน โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้จังหวัดน่านเป็นเมืองสมุนไพรส่วนขยายจังหวัดที่ 16 ในกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและการแพทย์แผนไทย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน-ข่าว
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม
Tag