น่านจัดกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม Big Cleaning Day ถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   น่านจัดกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม Big Cleaning Day ถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.ณ บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติหน้าสนามบินน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  2 เมษายน พุทธศักราช 2567  ทั้งในโอกาสมหามงคลถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรร ษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์แก่แผ่นดินนานัปการ อีกทั้งเพื่อร่วมมือ ร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนัก ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาร่วมกัน ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ด้วยพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชาและงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายสาขาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อความสมัครสมานสามัคคีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในการร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาชุมชน ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี และทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุข  ของประชาชนเป็นสำคัญ  ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่นที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น รวมทั้งสืบสาน  รักษา และต่อยอด  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆ ดังพระปฐมบรมราชโองการความว่า “เราจะสืบสาน  รักษา และต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”และเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระองค์มีพระปรีชาสามารถในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอักษรศาสตร์และดนตรีไทย ซึ่งพระองค์ได้นำมาใช้ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และให้การอุปถัมภ์ในด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ จากพระราชกรณียกิจในด้านศิลปวัฒนธรรมนี้ พระองค์จึงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายพระสมัญญาว่า “เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” และ “วิศิษฏศิลปิน”  นอกจากนี้พระองค์ยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เช่น ด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม โดยทรงมีโครงการในพระราชดำริส่วนพระองค์หลายโครงการ ที่มุ่งเน้นทางด้านการแก้ปัญหา การขาดสารอาหารของเด็กในท้องถิ่นทุรกันดาร และพัฒนามาสู่การให้ความสำคัญ  ทางด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาราษฎรจวบจนปัจจุบัน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม
Tag