น่าน ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมปีที่ 2 โดยจังหวัดน่านมี 6 เครือข่ายกว่า 100 องค์กร ร่วมแสดงเจตนารมย์มู่งสู่ "น่าน เมืองแห่งความสุข น้ำใจดี มีวินัย"

      นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมหารือแกนนำเครือข่าย คณะทำงานการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดน่าน เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2567 ปีที่ 2 ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ณ โรงแรมน่านตรึงใจ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และภาคีเครือข่ายจังหวัดน่าน

         จังหวัดน่านได้ประกาศเจตนารมย์ไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2566 โดยจังหวัดน่านมี 6 เครือข่าย กว่า 100 องค์กร ร่วมลงนามในข้อตกลง โดยมีกลุ่มเครือข่ายภาครัฐ องค์กรเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน องค์กรเครือข่ายทางการศึกษา องค์กรเครือข่ายทางศาสนา องค์กรเครือข่ายภาคสื่อสารมวลชน และองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว ในงานมีการรายงานผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธณรม นำเสนอข้อมูลสถานการณ์และต้นทุนคุณธรรมความดีของจังหวัดน่าน การแบ่งกลุ่มระดมความเห็นกล่มย่อย 6 เครือข่าย เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม มุ่งสู่ "น่าน เมืองแห่งความสุข น้ำใจดี มีวินัย" (ปีที่ 2) เปิดเวทีระดมความคิดเห็นของเครือข่ายเพื่อให้มีการแปลงเจตนารมย์สู่การปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม สู่การเป็นต้นแบบอย่างแท้จริง โดยผ่านกิจกรรมขับเคลื่อน ประสานเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมการขับเคลื่อน จัดทำสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ประกาศเจตนารมย์ ให้เกิดการรับรู้ ขยายผลในพื้นที่ สนับสนุนการจัดเวทีเครือข่ายที่ประสบผลสำเร็จในรูปแบบตลาดนัดคุณธรรม เป็นต้น

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน-ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag