น่านจัดระดมความคิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ประกอบการและคนในท้องถิ่นมีทักษะ แนวคิด และทัศนคติที่ดีในการปรับใช้แนวคิดการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัล

     วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานการการประชุมโครง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิต การบริการ และการบริโภที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย นางจินดารัตน์ เรื่องโชติวิทย์ ผู้อำนวย การกลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร และ ผู้เข้าร่วมการอบรม เข้าร่วมโครงการ

        การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ศูนย์วิจัยฯ ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TEI ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัล สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเล็งเนว่าปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคการท่องเที่ยวและบริการ ต่างให้ความสำคัญและมีการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่น รวมถึงมลพิษ พร้อมทั้งส่งเสริมแนวทางการดำเนินกิจกรรมแบบรับผิดชอบ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; sDGs) ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นความสมดุล ทั้งด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านการผลิตและ

การบริโภคที่ยั่งยืนซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน ซึ่งได้กำหนดไว้เป็นเป้าหมาย SDG ที่ 12

หนึ่งในเป้าประสงค์คือ การจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญของเป้าหมาย

ผนทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ และแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภค พ.ศ. 2560-2580 ของประเทศ ศูนย์วิจัยฯ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้ทำหน้าที่จัดการท่องเที่ยว และคนในท้องถิ่นมีทักษะ แนวคิด และทัศนคติที่ดีในการปรับใช้แนวคิดการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัลกับธุรกิจของตนเอง หรือมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag