จังหวัดน่านจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2567 ครบรอบ 70 ปี เพื่อร่วมรำลึกถึงเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้เสียสละที่จากไปแล้ว

จังหวัดน่านจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2567 ครบรอบ 70 ปี เพื่อร่วมรำลึกถึงเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้เสียสละที่จากไปแล้ว

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567ณ ลานกิจกรรมหน้าศาลากลางจังหวัดน่าน นายกองเอก ชัยนรงค์ วงค์ใหญ่ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน เป็นประธานเนื่องในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ร่วมพิธี

นายกองเอก ชัยนรงค์ วงค์ใหญ่ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนในทุกปี ถือเป็นพิธีที่มีความสำคัญที่จะได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงประจำกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลย และพิธีสดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุทิศกำลังกาย กำลังใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยเสียสละ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ประเทศชาติเป็นส่วนรวม และพิธีรับฟังสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนที่ส่งความปรารถนาดีมายังเหล่ากำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกคน

นายกองโท ประจักร์ ไชยกิจ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน กล่าวว่า ตามที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 และกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้กำหนดให้ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน โดยให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งถือว่าเป็นกองกำลังกึ่งทหาร ที่เป็นกำลังสำรอง ไว้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติในนามหน่วยพลเรือนอาสา ผู้เสียสละเพื่อบ้านเมืองทั้งในภาวะปกติและภาวะสงคราม ซึ่งได้มีพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยประจำกอง พิธีสวนสนาม และพิธีสงฆ์ เพื่อร่วมรำลึกถึงเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้เสียสละ ที่จากไปแล้ว นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ในวันนี้ มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งเป็นองค์กรสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือประสบภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและครอบครัว ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ และอุทิศตนช่วยเหลือประชาชนและทางราชการเป็นอย่างดีซึ่งในปีนี้ กองบังคับการอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 8 ทุน รวมเป็นเงิน 23,500 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและครอบครัว จึงได้กำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาดังกล่าวให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในวันนี้

ทั้งนี้อีกหนึ่งภารกิจสำคัญส่าสุดของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน คือเป็นกำลังสำคัญใน การขับเคลื่อนภารกิจภายใต้การนำของท่านผู้ว่าฯ - นายอำเภอทั่วประเทศ ในการบูรณาการภาคีเครือชาย "ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัด/อำเภอ" ยกระดับความเข้มข้น จัดระเบียบสังคม ปราบปรามการกระทำผิดทุกรูปแบบตามนโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพลของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยเป็นแนวนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล เสริมสร้างสวัสดิภาพความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายในรวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยภารกิจดังกล่าวมีสาระสำคัญเป็นการให้ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ทั้งราชการบริหารส่วนกลางทั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และอธิบดี ได้ร่วมกับราชการบริหารส่วนภูมิภาค ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ผู้ลักลอบครอบครองอาวุธปืน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การลักลอบให้บริการสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับ สถานบริการ การพนันการค้ามนุษย์ อาชญากรรมปัญหาการกระทำผิดทางเพศ ปัญหาสังคมและปัญหาอื่น ๆ สิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในทุกพื้นที่ โดยเร่งด่วนอย่างรวดเร็วซึ่งได้สั่งการให้กรมการปกครอง ได้ร่วม กับทุกจังหวัด อำเภอจัดตั้ง ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง และศูนย์ปฏิบัติการร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ครบทั้ง 76 จังหวัดและ 878 อำเภอเพื่อเป็นกลไกในการ บูรณาการ ดำเนินการควบคู่กับ การติดตามและรายงานผลนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของจังหวัดน่านและที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เพื่อจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองและศูนย์ปฏิบัติการร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ตามนโยบายจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และได้เริ่มปฏิบัติการ Kick off ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหาร ตำรวจ อาสาสมัครภาคพลเรือน และภาคีเครือข่าย 7 ภาคีทั้งทางราชการ ภาคผู้นำศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชนและภาคสื่อมวลชน ร่วมปฏิบัติการโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อความมั่นคงภายใน ความปลอดภัยในทุกพื้นที่ของประเทศรวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการปกครองบูรณาการร่วมกัน กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยภายใน ตามนโยบายลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคมลงพื้นที่ตรวจตราสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะ คล้ายสถานบริการและสถานที่อื่นๆ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม
Tag